شب احيا تو حال خودتی ... ديگه آخر حال .. خودتی و خدا ... هوممممم .  همينجور  در حال جذبه هستی که يهو يه چيزی محکم می خوره تو سرت 30.gif . سرت رو که بالا می کنی يه بچه چزقلی داره اينجوری 04.gif بهت لبخند می زنه ... انگاری يه نارنگی گنده خورده تو کلت...

/ 3 نظر / 3 بازدید
hamon ke khodeshe dygeh !

خوب جای با کلاس ميرين احيا همين ميشه ديگه ! وسط احيا اخه کی ميوه ميده !!!!

may be me

نارنگی های شما دندون دارن مگه ؟

بگذريم

نگوييم جذبه بگوييم معاشقه - نگوييم بچه چزقلی بگوييم انسان بی آلايش و بی تکلف - نگوييم نارنگی گنده بگوييم پرتقال - و آخر سر با صحنه سازی که از لبخند کردي => نگوييم لبخند بگوييم زهره ترکوندن