فریاد بزن…

اگه بیاد رو به روت بشینه ، یه لبخند قشنگ و مهربون بهت بزنه ، سرتو بزاره رو زانوش ، موهاتو نوازش کنه و بهت بگه که چیه ؟ باز دلت از چی تنگه، به من بگو ، وتو مطمئن باشی که حتما کمک میکنه ، بهش نمیگی ؟!!!
پس چرا الان ساکتی؟ اون این جاست . رو به روت نشسته و …
بهش بگو . میتونی حتی تو دلت بگی ، میتونی این جوری شروع کنی : خدای من…

/ 1 نظر / 8 بازدید
غريب آشنا

بيدلی انـــدر دل شــــب ديــــده بيــــــدار داشــــــت آرزوی ديـــــــدن رخـــــــساره دلــــــــدار داشـــــــــت گاه از پنـــدار فضـــلش ميخراشــــــــيدی رخــــــــش گـاه در امـــــيد وصـــــلش گـــــونه گلــــنار داشـــــت گاه از برق تجــــلی ميــــــخروشـــــيدی چــــو رعـــد گاه از شــــــورش تـــــدلی شــــورش بسيار داشت گـــــاه در تکــــــبير و تحــــــليل حـــــــی لا يمــــــوت گاه در تســبيح سبــــحان سبـــــحه اذکار داشـــــت گــــــــاه آه آتشــــــــين از کـــــــــوره دل ميکشــــــيد گاه بر سنــدان سيــنه مشــــت چکش وار داشــــت گـــرد باد جـــذبه اش پيچيـــد همچــــون بــرگ کـــاه گر چه در اطـــوار خــــود طومارها اســـرار داشــــــت تا بخــــود آمــــد که دلــــدارست آنسلــطان حســن با جمــالش در ميــــــــان آينــــــه بـــــازار داشـــــــت يــار با او عشــــق ميــورزيــــــد و او دنبـــــــال يــــــار يار انـــــــدر ديــــــده اش او انتظـــــار يــار داشـــــــت بيـــدل بيچــــــــاره بـــــــــودی بيخــــــــبر از ماجـــــرا کوست عشق و عاشق و معشوق را يکباره داشت