؛ کوچک که بودم آرزويی داشتم که بزرگ بود و دور ... بزرگ که شدم آرزو نزديک شده بود ولی ديگر بزرگ نبود ؛

/ 0 نظر / 6 بازدید