گذر زمان

به ثانیه شمار ساعت نظری بیانداز ، کسی را یارای مقابله با آن هست؟؟؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
غريب آشنا

آری من نيز مغلوب زمان هستم اما براستی چه کسی را يارای مقابله با زمان است؟ حتما آنکسی که مافوق زمان باشد !!! سوال؟ آيا ميدانی چرا امام زمان ع را امام زمان ميگن نه امام زمانه؟ آيا چرا عمر مبارک امام زمان ع اينقدر طولانی شده گذر زمان نتوانسته است بر ايشان تاثير بگذارد؟ آيا نميشه گفت که زمان تحت تاثير فرمانده خود يعنی امام زمان (ع) ميباشد؟!!!