سلام
هيچ تا بحال فکر کردی اگه گوش ما محدوديت شنوایی نداشت چی می شد؟ 06.gif

/ 1 نظر / 5 بازدید
غریبه آشنا

سلام میدونی اونوقت چی میشد خیلی آسونه گوش ما چیزهایی رو که نمیبایست بشنوه میشنید وقتی تو نشتستی تو مجلسی و دو نفر دیگه یواشکی ازت بد میگن تو هم میشنیدی وقتی دوست زیر لبی به دوستش میگه برو گمشو دیگه نمیخوام ریختتو ببینم خوب میشنیدید صدای دور دورا رو میشنیدی خلاصه همین دیگه هر چی که قرار نیست بشنوی میشنیدی