حتی فريادتم تو گلوت خشک می شه!   مظلوم تر از حتی ۱۴۰۰ سال پيش . علی . کاش دنيا ظرفيت فهميدنت رو داشت