رفت... جايی که دلم اونجا بود ... کاش جسم آدما هم با دلشون جابجا می شد... .