آنان که خاک را به نظر کيميا کنند                   سهل است اگر که گوشه ی چشمی به ما کنند .

 

شهادت حضرت امام  موسی کاظم رو به همه تسليت می گم .