«مرا ببوس، مرا ببوس براي آخرين بار....خدا تورا نگهدار
كه مي‌روم به سوي سرنوشت...»