سوار بر زندگی...

تاب تاب عباسی.. خدا منو نندازی ..... خدا منو نندازی ... خدا منو نندازييييييی