يه روز حس می کنی که ديگه نفست بالا نمی ياد .حس می کنی داری خفه می شی . بهت می گن : تو سهمتو از از هوای روزگار استنشاق کردی .و اين ... آخرين نفس عميقی باشه که می تونی بکشی...و بعد . يه سکوت ...

... هوووووم . چه سکوت دل انگيزی ....