به چه می انديشی دخترک! با آن چشمان قشنگ اينقدر به دوردستها خيره نمان . آنجا سرابی بيش نيست . ...

پرواز را به خاطر بسپار            پرنده رفتنی است ...