چه جوری می شه آدم بتونه از پشت اين شيشه های رنگی . برسه به اون دوردستهايی که اونجا . هيچ رنگی معنی نداره؟!!!