ـ کسی را گفتند تا بهشت چقدر راه است؟

ـ گفت: يک قدم بر نفس . آن ديگری در بهشت