می شه تموم در و ديوارای دلم رو رنگ کنم؟!!!

آخه از رنگای کدرش خسته شدم ....