فکر می کنی امروز چه اتفاقاتی افتاده؟ تو چی کار کردی و دنیا چی کار ؟ فکر می کنی امروز چند تا فرمول جدید کشف شده یا چند تا وسیله ساخته شده؟ و این پیشرفت علم و تکنولوژی چه تاثیری تو سرنوشت بشر داشته؟ مثبت یا منفی؟....

و تو امروز چه کردی؟ چند ساعت مفید گذراندی و چند ساعت را به اتلاف وقت صرف کردی؟ چقدر برات گذشتن ثانیه ها مهم بود؟ و چقدر پیشرفت کردی؟ در علم . در اخلاق . در رسیدن به اون چیزی که هدفت بوده از به دنیا آمدن؟ می تونی به خودت یه نمره بدی . صورت کسر رو خودت بنویس . مخرجش رو می تونی اینطوری حساب کنی:   

۶۰*۶۰*۲۴