دلم می خواد کنار پنجره بشينم و به دنيای واقعی نگاه کنم . و اونطوری ببينمش و درکش کنم که واقعا هست . نه اونطوری که دلم می خواد . دنيای به اين کوچيکی . اما نيازمند فکری بزرگ برای ديدن واقعيت . و آدمايی که خود را در پس هزاران چهره مخفی نموده اند .