آینده در حال اتفاق افتادن است در حالی که تو به گذشته می اندیشی.