ـــ مثه يه عدد منفی زير يه راديکال با فرجه زوج نشستی

ـــ نتيجه: تعريف نشده ای . مگر اينکه شانس بياری و تو اعداد مختلط حسابت کنن