اون چيزی که گمش کردم . گمشده من . خداست . ... و خدا کجاست ..؟

در ذره ذره وجود . در لحظه لحظه هستی . همه جا  و من ... هيچ .

چشمهای کوچکم قادر به ديدن بزرگيت نيست . که عظمت و قدرتت در مولکول مولکول آفرينش نهفته است .

خدا .. چشمی لايق ديدنت نصيبم فرما