نمی دونم فراموشی چيز خوبيه يا نه . اما می دونم بی معرفتی بد ترين حسی که ممکنه تو يه نفر وجود داشته باشه .