رمضان آمد . مهمانی خدا . ماه علی . و به روايتی ماه ظهور منجی . کجا هستم ؟!!!!