·  migam : salam khoobi?

·  mige: ta tarifet az khoob boodan chi bashe!

·  migam: dige hamoon, yani hamechi rooberahe? morattabe?

·  mige: age hamechi rooberah bashe, oon vaght hale adam khoobe?

· migam: nist?!

·  mige: khob, ta tarifet az berah boodan chi bashe!

·  migam: hamoon dige, yani moshkeli nabashe, oza morattab bashe, halet gerefte nabashe,ok?

·  mige:khob, ta tarifet az moshkel chi bashe!

·  migam: hamoon dige baba! yani masalan davayi..gharzi..ekhtelafi..

·   mige: khob! ta tarifet az ekhtelaf chi bashe!

·   migam:ey khoda...baba yani ba khanevadat ..atrafiyanet..rahat bashi..gir nadashte bashin..ekhtelafe salighe nadashte bashin..

·  mige: khob! ta tarifet az khanevade o khoda o rahati o giro ekhtelafo saligheo nadashte bashin chi bashe!

·  migam: migam khodahafez ke dige tarif nadare, dare?!

·  mige: na!

·  migam: pas khodafez!