ای تنهاترين ياور لحظه های تنهايی . توفيق معرفتت را عنايتم فرما . آمين