بدان که تو هرگز از برابر چشم خدا دور نمی شوی . پس ببين که چگونه هستی .

                                                                                     امام جواد (ع)