وقتی با دست های کوچکش موهای صورتم را کنار می زندتا بوسه ای بر گونه ام بنشاند، بهشت را احساس می کنم.