سلام

بابا به خدا داری اشتب می کنی !

فکر می کنی من اینقدر .....

بی خیال.

خودت و خودم