درد من حصار برکه نيست درد زيستن با ماهيانی است که فکر دريا به ذهنشان خطور نکرده است

--------------------------------------------------------------------------------

"خدايا مرا از پيروزی ها مغرور و از شکست ها مايوس نگردان"

-------------------------------------------------------------------------------

کسانی که گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آن هستند