به ثانیه شمار ساعت نظری بیانداز ، کسی را یارای مقابله با آن هست؟؟؟