امروز ۲۸ صفره و ايام عزاداری .
اين لحظه ها رو قدر بدونيم و سعی کنيم با معرفت عزاداری کنيم.
التماس دعا
يا حق